Úradný alebo neúradný preklad?

Úradný alebo neúradný preklad?

stampjpg

V tomto článku o cene prekladu si posvietime na tretí faktor cenotvorby: úradný verzus neúradný preklad. (Prečítajte si aj o prvom a druhom faktore cenotvorby.)

Úrady, súdy, polícia, banky a iné inštitúcie požadujú takzvané úradné preklady.

Úradný preklad vyhotovuje prekladateľ, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky (bezúhonnosť, vzdelanie, odborná skúška, prax, poistenie zodpovednosti za škodu, vedenie elektronického denníka a iné v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ktorý je zapísaný v zozname úradných (súdnych) prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.
Cenu úradných prekladov upravuje vyhláška 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

V článku o rozsahu textu sme si ukázali spôsob zaokrúhľovania normostrán, ktorý taktiež vplýva na cenu. (Prečítajte si viac o normostrane.) Zopakujme si to:

KALKULÁCIA:
Pri úradných prekladoch sa počítajú celé normostrany so zaokrúhlením smerom nahor. Každá neúplná, aj začatá strana prekladu, sa teda ráta ako celá normostrana. Pri neúradných prekladoch je možná kalkulácia normostrán so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. V oboch prípadoch však platí, že najmenší účtovaný rozsah je 1 normostrana.
Cena úradných prekladov teda zahŕňa odmenu za preklad dokumentov s daným počtom normostrán a hotové výdavky prekladateľa.

Možnosti, ako si pomôcť v prípade úradných prekladov sú napríklad tieto:

Rada č. 1: Pri úradných prekladoch sa vám oplatí dopredu zistiť, či daný úrad (inštitúcia) požaduje, aby bol s prekladom zviazaný originálny dokument (overená kópia originálu) alebo prijme jeho jednoduchú kópiu (sken). Navyše, ak potrebujete ten istý preklad odovzdať súčasne viacerým inštitúciám, stačí požiadať prekladateľa o vydanie viacerých rovnocenných vyhotovení prekladu. V takom prípade zaplatíte jednu odmenu za preklad a náklady na požadovaný počet vyhotovení.

Keďže zákonom predpísanou formou úradných prekladov je listinná podoba (očíslované a zviazané listy, zošité šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky), prekladateľ nie je oprávnený poslať vám jednoduchý preklad elektronicky vo wordovom súbore.
V zmysle zákona sa preklad môže vykonať aj v elektronickej podobe, ktorý bude podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Rada č. 2: Ak potrebujete poslať úradný preklad vydaný v listinnej podobe napríklad obchodnému partnerovi vopred v naskenovanom PDF formáte, môžete požiadať prekladateľa o naskenovanie zviazaného a opečiatkovaného prekladu a o zaslanie PDF súboru za príplatok.

Neúradný preklad na Slovensku môže vyhotovovať prekladateľ, ktorý splnil zákonom stanovené podmienky: bezúhonnosť, odborná spôsobilosť (ukončené štúdium jazyka na vysokej škole, štátna jazyková skúška z jazyka alebo 10-ročný pobyt v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má prekladať) a získal oprávnenie prevádzkovať takúto viazanú živnosť, a to osobitne na každý jazyk, ktorý sa má prekladať.

Rada č. 3: Na neúradné preklady sa vám oplatí nájsť prekladateľa, ktorý má odborné znalosti a skúsenosti v určitých odvetviach (právo, technika, elektrotechnika, medicína, marketing, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a iné).

Neúradný preklad získate väčšinou v elektronickej forme – vo wordovom súbore, v prípade ktorého sa platí odmena za preklad, pričom prekladateľovi okrem prípadných administratívnych nákladov (viď článok o konverzii dokumentov) nevznikajú hotové výdavky. Navyše, na rozdiel od úradného prekladu, neúradný môžete ďalej upravovať.

V poslednom článku 4-dielnej série o cene prekladu sa pozrieme na osobitné faktory ovplyvňujúce cenotvorbu (ktoré sa môžu týkať aj vás).

Veríme, že vám náš blog pomôže lepšie sa orientovať v oblasti prekladov. 

So srdečným pozdravom
tím Inteligentné preklady
T: 00421-907-330-356

Zverejnené: 8.8.2022