Preklad „na kľúč“

Ako získať preklad „na kľúč“ alebo čo je to korektúra?


keyboard-g7981c6469_640jpg

Keď od klienta dostaneme prosbu „objednávam si preklad“, zisťujeme s akým úmyslom si preklad objednáva – či len pre informáciu alebo na verejnú propagáciu? Veľakrát zistíme, že namiesto jednoduchého prekladu má na mysli preklad „na kľúč“.  

Pozrime sa na to bližšie. Ak chce klient porozumieť dokumentu alebo je dokument určený jeho kolegom, prípadne okruhu obchodných partnerov v rámci organizácie, ide o informatívny preklad, ktorý spravidla vyhotovuje jeden prekladateľ.

Keď je jeho text alebo dokument určený širšiemu okruhu čitateľov (potrebuje ho zverejniť) a/alebo ide o vysoko odborný text, hovoríme o preklade „na kľúč“. V takom prípade preklad vykonaný jednou osobou nestačí.

Prečo? Platí pravidlo „viac hláv, viac rozumu“. :-)

Úlohou prekladateľa je preložiť text s ohľadom na daný odbor (právo, medicína, stavebníctvo atď.) a štýl textu (hovorový alebo verejný – administratívny, publicistický, náučný, rečnícky atď.). Počas prekladu používa slovníky, encyklopédie, študuje internetové odborné zdroje, v prípade potreby aj konzultuje s odborníkom z praxe. Výsledkom jeho práce je preklad, ktorý je prevodom správy z jedného jazyka do iného, ktorému klient bez problémov porozumie.

Okrem významového aspektu sú však pri preklade dôležité aj tieto stránky:

- gramatická (v skratke: vhodný výber slovnej zásoby, slovné spojenia a spájanie slov do viet pre prirodzený a ľahko čitateľný text),

- pravopisná (malé/veľké písmená a interpunkčné znamienka v zmysle predpísaných pravidiel),

- formálna (typ písma, nadpisy, rozdelenie textu, vzhľad textu atď.).  

Samotný prekladateľ ani pri najlepšom vedomí a svedomí nedokáže vyhotoviť text, ktorý by bol dokonalý po každej stránke. Dalo by sa to prirovnať k očakávaniu, podľa ktorého by mala hrubá stavba spĺňať predpoklady domu na kľúč, pričom po hrubej stavbe (základy, steny, strecha... ) nutne nasledujú dokončovacie práce (elektroinštalácia, vodovod, plynovod, vykurovanie, omietky, zateplenie atď.).

KOREKTÚRA
Stavebné dokončovacie práce predstavujú v prekladateľstve korektúry. Vďaka nim získate preklad „na kľúč“. Pod pojmom korektúra rozumieme kontrolu prekladu a opravu chýb alebo iných nezrovnalostí.

Rada č. 1: Pri objednávke prekladu poskytnite aj informáciu, či potrebujete len informatívny
preklad alebo ho budete zverejňovať.

Keby sme jednému korektorovi zadali úlohu, aby súčasne skontroloval, či bol zachovaný význam a úplnosť prekladu, vetnú skladbu, interpunkciu, formát písmen aj členenie textu, výsledok by sa dal opísať, ako „z každého rožka troška“, nakoľko jeden korektor sa nevie naraz sústrediť na viac úloh. Z toho dôvodu existuje pre každú z týchto úloh osobitný druh korektúry, keďže, podobne ako jednotlivé stavebné práce, aj proces korektúry má svoju logickú postupnosť.

Rada č. 2: Investíciou do korektúr si môžete usporiť budúce možné problémy vyplývajúce z nepresných, prípadne chybných prekladov.

V ďalšom článku sa budeme bližšie venovať jednotlivým druhom korektúr potrebných k tomu, aby ste získali preklad „na kľúč“, ktorý môžete bez obáv prezentovať širokej verejnosti.

Veríme, že vám náš blog pomôže lepšie sa orientovať v oblasti prekladov.

So srdečným pozdravom
tím Inteligentné preklady
T: 00421-907-330-356

Zverejnené: 26.8.2022