Korektúry

Aj diamanty sa musia brúsiť, aby sa ligotali.

diamondjpg

V minulotýždňovom článku sme prirovnali prekladateľstvo k stavebníctvu a posvietili si na prípad, keď potrebujeme text zverejniť širokému publiku, preto okrem tzv. hrubého prekladu prechádza text „dokončovacími prácami“, tzv. korektúrami.

Aby sa diamanty ligotali, musia sa vybrúsiť. Podobne je to aj v prípade prekladu textu – aby ste získali bezchybný, čo najprirodzenejší a ľahko čitateľný text „na kľúč“, je vhodné ho po „hrubom“ preklade „prebrúsiť“. Tento proces prebieha v týchto nadväzujúcich krokoch: 

1. Porovnávacia korektúra

Po vyhotovení prekladu prekladateľom, sa text dostáva do rúk korektora, ktorý skontroluje, či je preklad úplný (či nechýba niektorá časť pôvodného textu) a či bol zachovaný pôvodný význam textu. Pri tejto porovnávacej korektúre pracuje korektor aj s prekladom, aj s pôvodným textom, teda musí mať dobrú znalosť zdrojového jazyka (z ktorého sa prekladá) aj cieľového jazyka (do ktorého sa prekladá). Výrazy si overuje v slovníkoch či internetových zdrojoch a v prípade odborného textu môže jeho správnosť konzultovať aj s odborníkom z praxe, aby sa uistil o správnosti významu či vhodnej terminológii. Medziiným zabezpečuje aj to, aby boli v texte kľúčové výrazy používané jednotne. Výsledkom je preklad, ktorý je úplný a významovo rovnocenný originálu. 

2. Gramatická a štylistická korektúra

V skratke povedané, gramatika predstavuje druhy slov, ich skloňovanie, časovanie, stupňovanie, slovné spojenia, spájanie slov do viet atď. podľa predpísaných pravidiel daného jazyka. Pod pojmom štýl rozumieme výber a usporiadanie jazykových prostriedkov (napr. prenesený význam slovného spojenia, obrazné vyjadrenie myšlienky, rečnícka otázka atď.) s ohľadom na tematiku, funkciu, situáciu a zámer autora. Štýl je odlišný pri umeleckom (literárnom) aj pri odbornom preklade, môže byť hovorový alebo verejný – administratívny, publicistický, náučný, rečnícky atď. Túto korektúru vykonáva rodený hovoriaci korektor, ktorý pracuje už len s prekladom (nepoužíva originálny dokument).
Ktokoľvek sa vie naučiť „spievať“ v cudzom jazyku. Nie každý je však obdarený talentom speváka. Text reprodukovaný prostredníctvom talentovaného speváka poskytne divákom zážitok koncertu. :-) Výsledkom je teda prirodzený a ľahko čitateľný text, ktorý zohľadňuje aj jazykové alebo kultúrne špecifiká danej krajiny. 

3. Odborná korektúra

Pokiaľ je text výslovne odborný, je potrebné, aby ho skontroloval odborník z praxe. Jeho úlohou je skontrolovať, či sú použité odborné výrazy správne. Príkladom sú historické texty, ktoré skontroluje historik, medicínske texty, ktoré skontroluje lekár, technické texty, ktoré skontroluje technik a pod. Výsledkom je text so správnymi odbornými výrazmi. 

4. Pravopisná korektúra

Korektor sa pri nej sústreďuje na správne písanie veľkých a malých písmen, interpunkčných znamienok, správne číslovanie, zoznamy, odstraňovanie preklepov, dvojitých medzier a podobne. Výsledkom je uhladený, bezchybný text.

5. Predtlačová korektúra

S textom, ktorý prešiel vyššie uvedenými korektúrami, sa obyčajne pracovalo vo wordovom súbore. Pripravený text z tohto súboru grafici vkladajú do grafického formátu (prospektu, katalógu, brožúry, knihy, časopisu a inej publikácie), pričom nemusia ovládať daný cudzí jazyk, ani byť lingvistami vlastného jazyka, teda nevedia skontrolovať, či vložili všetok text a nič nevynechali, či nedošlo k preklepu alebo inej nezrovnalosti, či sú slová na konci riadkov správne rozdelené atď. Túto kontrolu vykonáva korektor počas tzv. predtlačovej korektúry. V ideálnom prípade ju vykonávajú aspoň dvaja korektori, nezávisle od seba, aby sa vychytal čo najväčší počet nezrovnalostí. Korektori vyznačia chyby v PDF dokumente, grafik ich opraví a text by mal prejsť opätovnou kontrolou, až do bodu, keď sú všetky opravy správne zapracované a dokument je pripravený do tlače alebo môže byť zverejnený.

Ako vidíte, zverejňovaný text by mal prejsť korektúrou, a ideálne nielen jednou, aby ste získali bezchybný, čo najprirodzenejší a ľahko čitateľný text, ktorý znie dôveryhodne, a preto naň čitatelia reagujú ochotnejšie.

Veríme, že vám náš blog pomôže lepšie sa orientovať v oblasti prekladov.

So srdečným pozdravom
tím Inteligentné preklady
T: 00421-907-330-356

Zverejnené: 1.9.2022