Všeobecné obchodné podmienky
zabezpečenia prekladov, korektúr a tlmočení 


I. Úvodné ustanovenia 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) platia pre všetky preklady, korektúry a tlmočenia, ktoré zabezpečuje spoločnosť Bridge Intelligent Translations s.r.o., IČO: 50169441 DIČ: 2120218001 so sídlom Mesačná 15, 821 02 Bratislava ako Dodávateľ. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva preklad, korektúru a/alebo tlmočenie. 

1.2 Dodávateľ aj Objednávateľ sú povinní riadiť sa týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Objednávateľom a Dodávateľom. 

II. Predmet VOP 

2.1 Vymedzenie pojmov:

Zabezpečenie prekladu, korektúry a/alebo tlmočenia: organizovanie prekladateľských, korektorských a/alebo tlmočníckych prác subdodávateľov a dodanie hotového prekladu/korektúry resp. služby tlmočenia Objednávateľovi.

Preklad: transformácia textu z jedného jazyka do iného jazyka v písomnej forme.

Korektúra: jazyková (kontrola gramatickej správnosti, odstránenie prípadných chýb a preklepov) a štylistická (úprava slov vo vetách alebo celých viet), odborná (kontrola použitých výrazov špecifických pre daný odbor a jednotnosti používania týchto výrazov) kontrola textu a kontrola textu rodeným hovoriacim (tzv. native speakerom).

Úradný preklad (inými slovami overený preklad, súdny preklad a pod.): preklad vyhotovený v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Overený preklad je neoddeliteľne zviazaný s prekladaným dokumentom, a preto má výlučne papierovú podobu.

Tlmočenie: je ústne sprostredkovanie jazykovej komunikácie kompetentným tlmočníkom v danej jazykovej kombinácii. Rozlišujeme následné (tzv. konzekutívne)
a synchrónne (tzv. simultánne) tlmočenie.

Zdrojový jazyk: jazyk, v ktorom je text napísaný alebo prejav hovorený.

Cieľový jazyk: jazyk, do ktorého si Objednávateľ objednáva zabezpečenie prekladu textu alebo tlmočenie prejavu.

Normostrana: merná jednotka, v ktorej sa uvádza rozsah textu, rozumie sa ňou 1 800 znakov vrátane medzier.

Účel prekladu: znamená spôsob využitia prekladu. Základným účelom prekladu je poskytovanie informácií.

Účel tlmočenia: znamená spôsob využitia tlmočenia. Tlmočenie môže slúžiť na poskytovanie informácií, môže byť zaznamenávané a pod.

Elektronická objednávka: je objednávka zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu Dodávateľa a obsahuje textový súbor alebo popis podujatia resp. prejavu a dobu jej trvania, špecifikáciu zdrojového a cieľového jazyka, účel prekladu alebo tlmočenia.

Cenová ponuka: je ponuka zo strany Dodávateľa, ktorá obsahuje špecifikácie: rozsah textu alebo dobu trvania podujatia, zdrojový a cieľový jazyk, Ponúkanú konečnú cenu.

Ponúkaná konečná cena: je cena ponúkaná Dodávateľom za preklad/korektúru/tlmočenie na základe Elektronickej objednávky Objednávateľa, ktorá môže okrem ceny za preklad zahŕňať aj cenu za korektúru a/alebo rýchlostný príplatok a/alebo príplatok za spracovanie textu do editovateľnej formy.

Dohodnutá konečná cena: je cena za preklad/korektúru/tlmočenie ponúknutá Dodávateľom a akceptovaná Objednávateľom v akceptačnom e-maile, ktorá môže okrem ceny za preklad zahŕňať aj cenu za korektúru a/alebo rýchlostný príplatok a/alebo príplatok za spracovanie textu do editovateľnej formy.

Rýchlostný príplatok: je príplatok za zabezpečenie prekladu a/alebo korektúry do 24 hod., vrátane práce cez víkend alebo sviatky, od prijatia/preukázania platby na predfaktúru.

Príplatok za spracovanie textu do editovateľnej formy: príplatok za spracovanie textov zaslaných Objednávateľom vo formáte pdf., obrázku a pod. do editovateľného formátu MS Word.

Dohodnutý príplatok: príplatok za zabezpečenie jazykovej/odbornej korektúry prekladu, prípadne za zabezpečenie korektúry rodeným hovoriacim (tzv. native speakerom).

Akceptačný e-mail: je odpoveď Objednávateľa zaslaná prostredníctvom e-mailu, ktorým Objednávateľ súhlasí s Ponúkanou konečnou cenou, s týmito VOP a dáva súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov v súlade s článkom 6.1 týchto VOP. 

Predmetom VOP je Zabezpečenie prekladu a/alebo korektúry textu a jeho/jej odovzdanie v dohodnutom termíne alebo zabezpečenie tlmočenia v danom termíne.

Preklad bude zaslaný elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v Elektronickej objednávke. Tlmočník poskytne Tlmočenie na mieste a v čase určenom na základe dohody medzi Objednávateľom a Dodávateľom. 

III. Platobné podmienky a termín dodania 

3.1 Dodávateľ poskytne bezplatnú Cenovú ponuku na žiadosť Objednávateľa zaslanú v elektronickej správe podľa zadaných špecifikácií (rozsah textu, termín odovzdania alebo dobu trvania podujatia, Zdrojový a Cieľový jazyk, Účel prekladu alebo Účel tlmočenia). Ponúkaná konečná cena za Zabezpečenie prekladu/korektúry/tlmočenia obsiahnutá v Cenovej ponuke vychádza z interného cenníka a zo špecifík konkrétnej Elektronickej objednávky Objednávateľa.
V závislosti od Účelu použitia prekladu môže byť naviac zabezpečená jazyková/odborná Korektúra prekladu a Korektúra rodeným hovoriacim za Dohodnutý príplatok. V prípade požiadavky dodania Prekladu do 24 hodín, práce cez víkend alebo sviatky, sa dohodne Rýchlostný príplatok. Dohodnutá konečná cena tak môže okrem ceny za Preklad zahŕňať Dohodnutý príplatok za korektúru a/alebo Rýchlostný príplatok a/alebo Príplatok za spracovanie textu do editovateľného formátu MS Word, poštovné, náklady na vyhotovenie kópii. Dohodnutá konečná cena zahŕňa všetky náklady na vykonanie činnosti – administratívne náklady; v prípade tlmočenia: náklady na dopravu, náhrady za stratu času, diéty a iné náklady, ktoré sú obvyklé pri poskytovaní týchto služieb. Objednávateľ vyjadrí súhlas s Ponúkanou konečnou cenou prostredníctvom Akceptačného e-mailu. Prijatím Akceptačného e-mailu zo strany Dodávateľa sa Ponúkaná konečná cena mení na Dohodnutú konečnú cenu.

Zaslaním Akceptačného e-mailu Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením týchto VOP, a že súhlasí so spracovaním osobných údajov s cieľom Zabezpečenia prekladov, korektúr a tlmočenia. Objednávateľ zároveň v Akceptačnom e-maile uvedie svoje fakturačné údaje.

Zmluva medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia prijatia Akceptačného e-mailu Objednávateľa zo strany Dodávateľa. 

3.2 Dohodnutú konečnú cenu uhradí Objednávateľ v plnej výške vopred na základe predfaktúry vystavenej Dodávateľom a zaslanej Dodávateľom prostredníctvom e-mailu. Uhradenie Dohodnutej konečnej ceny preukáže Objednávateľ elektronickým zaslaním kópie/originálu príkazu o prevode peňažných prostriedkov alebo zaslaním potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet Dodávateľa, prípadne Dodávateľ preverí, či je Dohodnutá konečná cena pripísaná na jeho bankový účet. Po odovzdaní Prekladu/Korektúry alebo uskutočnení Tlmočenia, Dodávateľ vyhotoví a pošle konečnú faktúru Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu. 

3.3 Termín odovzdania Prekladu navrhne Dodávateľ podľa disponibilných kapacít prekladateľa a s ohľadom na skutočnosť, že za jeden pracovný deň je možné riadne preložiť 7 – 8 normostrán textu. V prípade tohto rozsahu sú na zabezpečenie Prekladu potrebné štandardne 3 pracovné dni nasledujúce po dni uhradenia Dohodnutej konečnej ceny Prekladu. Pri väčšom rozsahu textu bude dohodnutý konkrétny termín dodania. Tlmočenie sa uskutoční v termíne a v čase určenom na základe dohody medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Pre každú ďalšiu načatú hodinu tlmočenia platí dohodnutá jednotková cena za jednu hodinu. 

IV. Povinnosti dodávateľa a povinnosti objednávateľa 

4.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť dohodnutý Preklad/Korektúru/Tlmočenie podľa týchto VOP. 

4.2 Dodávateľ považuje informácie obsiahnuté v zdrojovom texte, vo vyhotovenom Preklade a v tlmočenom prejave za prísne dôverné a zachová o nich úplnú mlčanlivosť. 

4.3 Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva zo strany Objednávateľa. 

4.4 Pokiaľ Objednávateľ disponuje vlastným zoznamom používaných odborných výrazov, poskytne ho Dodávateľovi spolu so zdrojovým textom. 

4.5 Pokiaľ je text odborného resp. náročnejšieho charakteru, Objednávateľ umožní priebežnú konzultáciu s Dodávateľom s cieľom upresniť výrazy alebo význam viet a poskytne mu súvisiace pomocné materiály (texty, obrázky, videonahrávky a pod.), pokiaľ sú k dispozícii. Objednávateľ určí kontaktnú osobu a jej kontaktné údaje: (tel. číslo, prípadne e-mailovú adresu) za účelom priebežnej konzultácie. 

4.6 Objednávateľ je povinný dodať Dodávateľovi terminologicky a jazykovo zrozumiteľný zdrojový text alebo podklad k Tlmočeniu v čitateľnej a prehľadnej forme (word, excel, powerpoint, pdf, jpeg). Dodávateľ oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, že zdrojový text alebo podklad nespĺňa vyššie uvedené podmienky a v takomto prípade Dodávateľ nezodpovedá za presnosť zabezpečeného Prekladu alebo Tlmočenia a nenesie zodpovednosť ani za prípadné škody, ktoré kvôli nesprávnemu prekladu alebo tlmočeniu priamo alebo nepriamo vzniknú Objednávateľovi. 

4.7 Povinnosťou Objednávateľa je informovať Dodávateľa o spôsobe použitia Prekladu. Ak sa neurčí inak, Dodávateľ zabezpečí Preklad, vypracovaný pri najlepšom svedomí a vedomí prekladateľa, na účely poskytovania informácií. Pokiaľ použije Objednávateľ Preklad na iný účel, Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré tak priamo alebo nepriamo vzniknú Objednávateľovi. 

4.8 Povinnosťou Objednávateľa je informovať Dodávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť uhradenie Dohodnutej konečnej ceny za poskytnutú službu, napríklad o tom, že bolo začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení v súvislosti s majetkom alebo osobou Objednávateľa alebo Objednávateľ vstúpil do likvidácie. 

V. Reklamácia

5.1 Pokiaľ sa vyskytli nedostatky v zabezpečenom Preklade/Tlmočení, ktoré Objednávateľovi bránia v použití preloženého textu/Tlmočenia na komunikovaný účel, Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ich odstránenie v dohodnutej lehote v prípade, že Objednávateľ tieto nedostatky sformuluje písomne s vysvetlením a zašle ich Dodávateľovi v elektronickej správe do 15 (pätnástich) dní odo dňa prijatia Prekladu (dátum dodania Prekladu na e-mailovú adresu Objednávateľa)/uskutočnenia Tlmočenia. Ak sa preukáže odklonenie sa od významu/nedodržanie dohodnutých podmienok, Dodávateľ zabezpečí odstránenie týchto nedostatkov v dohodnutej lehote (min. 15 dní). 

VI. Ochrana osobných údajov 

6.1 Objednávateľ súhlasí s tým, aby Dodávateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje uvedené v „zmluve“, prípadne získané z iných zdrojov súvisiacich so vzájomnou spoluprácou Objednávateľa a Dodávateľa a ďalšie osobné údaje, potrebné pre poskytnutie služieb Zabezpečenia prekladu/korektúry/tlmočenia. Tieto osobné údaje budú Dodávateľom uchovávané v databáze Dodávateľa pre účely plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo „zmluvy“ a pre evidenčné účely, ktorými sa rozumejú odosielanie e-mailov (odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcich sa objednávky, odosielanie týždenných citátov, noviniek, rád, tipov, informácií o produktoch a službách, o pripravovaných akciách a pod.). 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

7.1 Dodávateľ a Objednávateľ majú právo odstúpiť od zmluvy a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a adresované Objednávateľovi/Dodávateľovi prostredníctvom e-mailu. 

7.2 V prípade platného odstúpenia od zmluvy, ku ktorému prišlo po úhrade Dohodnutej konečnej ceny, je Objednávateľ povinný uviesť číslo bankového účtu, na ktorý mu má byť vrátená Dohodnutá konečná cena, prípadne jej časť. Ak Objednávateľ neoznámi číslo bankového účtu v lehote do troch dní od platného odstúpenia od zmluvy, zaplatená Dohodnutá konečná cena, prípadne jej časť mu bude vrátená na bankový účet, z ktorého bola Dohodnutá konečná cena uhradená. 

7.3 Pokiaľ Objednávateľ odstúpi od zmluvy v čase, kedy ešte nebola zahájená práca alebo príprava na ňu, zaplatí stornovací poplatok vo výške 10 % (desať percent) z celkovej Dohodnutej konečnej ceny. 

7.4 Pokiaľ Objednávateľ odstúpi od zmluvy v čase, keď už práca bola zahájená, zaplatí časť Dohodnutej konečnej ceny, ktorá zodpovedá vykonanej práci a všetkým preukázateľným nákladom spojeným s prácou alebo s prípravou na ňu a časť zabezpečeného Prekladu mu bude odovzdaný. Súčasne zaplatí stornovací poplatok vo výške 10 % z celkovej Dohodnutej konečnej ceny. Zvyšnú časť zaplatenej Dohodnutej konečnej ceny vráti Dodávateľ Objednávateľovi v súlade s článkom 8.2 týchto VOP.  

VIII. Záverečné ustanovenia 

8.1 Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením úplného znenia Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke Dodávateľa. 

8.2 Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ. 

8.3 Na vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

8.4  Objednávateľ zaslaním Akceptačného e-mailu potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. 1. 2017.